35% от работните места в ЕС зависят от авторското право

Пример за силно зависещ от авторските права сектор е производството на основни фармацевтични продукти

Пример за силно зависещ от авторските права сектор е производството на основни фармацевтични продукти

Около 39% от общата икономическа активност в ЕС (на стойност близо 4,7 трилиона евро годишно) е генерирана от силно зависещи от правата върху интелектуална собственост сектори.

26% от общата заетост в ЕС (56 млн. работни места) се осигурява пряко от тези сектори, а други 9% от работните места в Съюза са свързани непряко с тях. Това сочат резултатите от проучване относно правата върху интелектуална собственост, извършено съвместно от Европейското патентно ведомство и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM).

В доклада, озаглавен „Силно зависещи от авторските права сектори: принос към икономическите резултати и заетостта в Европа“ (септември 2013 г.), се измерва значението на правата върху интелектуална собственост за икономиката на ЕС.

„Проучването показва, че използването на правата върху интелектуална собственост в икономиката е повсеместно: като се започне от високотехнологичните индустрии и се стигне до производителите на спортни стоки, играчки и компютърни игри, всички активно използват не само един, а често няколко вида авторски права“, коментира комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние.

Ползата от патенти и други права върху интелектуална собственост не е просто икономическа теория. За иновативните компании нематериалните активи придобиват изключителна важност. Когато става дума най-вече за МСП, но също така за изследователски центрове и университети, патентите често отварят вратата към капитали и бизнес партньори, допълни председателят на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели.

Според проучването, силно зависещи от авторските права сектори са тези, които регистрират повече права върху интелектуална собственост на служител, отколкото други отрасли, или тези, където използването на авторски права е вътрешноприсъща особеност на дейността. Средното възнаграждение в силно зависещите от авторските права сектори е с над 40% по-високо, отколкото в останалите.

Примери за силно зависещи от авторските права сектори са производствата на преносими инструменти с вграден двигател, основни фармацевтични продукти и на ръчни и настолни часовници, публикуването на книги, както и производството на мляко и млечни продукти.

Стотици сектори с изключително разнообразна дейност в сферата на услугите, свързана с финансовите услуги и застраховането, рекламните агенции, производството на сладолед, производството на тапети, вино, електрически осветителни тела и домакински електроуреди, сателитните телекомуникации и добива на петрол и газ също са силно зависими от правата върху интелектуална собственост, като много от тях едновременно ползват повече от едно право.

Коментар