170 милиона евро за „Творческа Европа” през 2014

„Творческа Европа“ ще даде възможност на 250 000 творци и културни дейци да получат средства и да достигнат до нова публика отвъд границите на своите страни

„Творческа Европа“ ще даде възможност на 250 000 творци и културни дейци да получат средства и да достигнат до нова публика отвъд границите на своите страни

Културните и творческите организации, които желаят да кандидатстват за финансиране през 2014 г. по „Творческа Европа“ — новата програма на ЕС за културния и творческия сектор, могат да започнат да подготвят своите заявления за получаване на безвъзмездни средства.

Подробна първоначална информация относно възможностите за финансиране („покани за представяне на предложения“) е публикувана на сайта на Европейската комисия. Наличните средства по първите покани за представяне на предложения през 2014 г. са в размер на близо 170 милиона евро.

Лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства – те трябва да се свържат със съответни организации, като например културни асоциации, фестивали, театри, филмови разпространители и други, които подават заявлението, или с информационното бюро по програма „Творческа Европа“ в тяхната страна.

„През следващите седем години програма „Творческа Европа“ ще предостави финансиране за транснационални проекти, които ще дадат възможност на 250 000 творци и културни дейци да достигнат до нова публика в чужбина. Тя също така ще инвестира мощно в европейската филмова индустрия посредством подкрепа за 2 000 кина и стотици филми. Авторите и издателите ще се възползват от подкрепа за преводи“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

С общ бюджет в размер на 1,46 милиарда евро за следващите седем години – което е с 9% повече отколкото понастоящем – програмата „Творческа Европа“ ще подкрепя творци, културни дейци и организации в области като сценичното и изобразителното изкуство, издателската дейност, филмовото изкуство, телевизията, музиката, видеоигрите, интердисциплинарните изкуства и културното наследство, за да работят в други страни, да достигат до нова публика и да развиват уменията, необходими в цифровата ера.

Освен подпрограмите „Култура“ и „Mедиа“, „Творческа Европа“ ще включва междусекторно направление, което ще подпомага сътрудничеството по самата политика и мерките, отнасящите си до всички сектори, както и нов финансов гаранционен механизъм, който ще позволи на малките предприятия в областта на културата и творчеството да получат достъп до банкови заеми на стойност до 750 милиона евро. Механизмът ще започне да действа от 2016 г.

Предвижда се, че програма „Творческа Европа“ ще даде възможност на 250 000 творци и културни дейци да получат средства, за да достигнат до нова публика отвъд границите на своите страни. Повече от 800 европейски филма ще получат подкрепа за разпространение и по този начин да бъдат гледани от публика в цяла Европа и в света.

Поне 2 000 европейски кина ще могат да се възползват от подкрепата за Европейската мрежа от киносалони, което ще им позволи да гарантират, че най-малко 50 % от прожектираните филми са европейски. Повече от 4 500 книги и други литературни творби ще получат подкрепа за превод, като така читателите ще се запознаят с тях на майчиния си език.

Хиляди културни и аудиовизуални организации и дейци ще получат шанс обучения, за да придобият нови умения и да укрепят способността си да работят на международно равнище. Програма „Творческа Европа“ подкрепя също инициативите „Европейските столици на културата“ и „Европейски дни на наследството“, както и 5 награди в областта на културата и аудиовизуалната дейност.

Новата програма, която заменя програмите „Медиа“, „Media Mundus“ и „Култура“, ще отдели 56% от своя бюджет за подпомагане на филмовия и аудиовизуалния сектор и 31% за сектора на културата. Европейските сектори на културата и творчеството представляват до 4,5% от европейския БВП и ангажират около 3,8% от работната сила в ЕС (8,5 милиона души), уточнява Комисията.

Коментар