ЕС се придвижва към единен пазар за научни изследвания

Идеята за европейското научноизследователско пространство е да се създадат по-добри възможности за трансгранична мобилност, конкуренция и сътрудничество

Идеята за европейско научноизследователско пространство е да се създадат по-добри възможности за трансгранична мобилност, конкуренция и сътрудничество

Единният пазар на ЕС за научни изследвания вече зависи от националните реформи, сочи проучване, огласено от Европейската комисия.

Условията за създаване на европейско научноизследователско пространство (ЕНП), в рамките на което изследователи и научни познания могат да се движат свободно, са налице на европейско равнище. Сега на равнище страни членки трябва да бъдат извършени реформи, за да може ЕНП да започне да функционира, е заключението в последния доклад за напредъка по отношение на ЕНП, представен от Европейската комисия.

Партньорството между страните членки, заинтересованите от научните изследвания лица и Комисията за създаване на ЕНП постигна значителен напредък. „Сега е ред на страните членки и научноизследователските организации да изпълнят ангажиментите си и да извършат необходимите реформи”, каза европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

Комисията ще помогне, когато това е възможно, включително с инвестиции в размер на 80 млрд. евро от новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”. По-специално, усилията в областта на научните изследвания на равнище ЕС и на национално равнище трябва да бъдат по-тясно съгласувани, допълни тя.

Няколко инициативи са се превърнали в устойчиви практики. Така например, страните-членки все по-активно приемат мерки в подкрепа на ЕНП и ги включват в националните си програми за реформи. Освен тона ЕС включи ЕНП в европейския семестър. Чрез „Хоризонт 2020” Съюзът също така предоставя значително финансиране за мерки във връзка с ЕНП, вкл. за насърчаване на открити процедури за набиране на персонал, открит достъп до публикации и данни, както и равенство между половете.

Научноизследователски организации – като организации за финансиране и извършване на научни изследвания – подкрепиха категорично програмата за европейско научноизследователско пространство. Създаден бе механизъм за наблюдение на ЕНП, който предоставя надеждни данни за оценяване на резултатите на институционално равнище и на равнище страни членки.

Анализът потвърждава, че условията за изграждане на ЕНП, които Комисията определи през 2012 г., са налице. До средата на 2015 г. страните членки трябва да предложат „пътна карта за ЕНП”, в която ще бъдат очертани по-нататъшните им стъпки към неговото реализиране.

Целта на ЕНП е да се създадат по-добри възможности за трансгранична мобилност, конкуренция и сътрудничество между изследователи, научноизследователски институции и предприятия. Ползата от ЕНП за постигане на високи резултати от страните членки и изследователските институции вече е доказана.

Отчита се, че научноизследователските институции, които изпълняват програмата за ЕНП, имат по-голям брой публикации и заявки за патенти на изследовател и генерират повече знания. Освен това въздействието на изследователите, които са работили в повече от една страна, е с близо 20% по-високо в сравнение с изследователите, които не са мобилни.

Коментар