КЗК прекрати преписката по казуса с контрола на БТК

КЗК обяви, че няма правомощия да разглежда казуса с БТК и го препрати към ЕК

КЗК обяви, че няма правомощия да разглежда казуса с БТК и го препрати в ЕК

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) съобщи, че прекратява преписката, свързана със сигнала за промени в контрола върху БТК, и изпраща случая в Генерална дирекция „Конкуренция”  на Европейската комисия.

КЗК образува преписката след сигнал на „Технологичен център – институт по микроелектроника” АД, в който се изказва предположение за осъществена концентрация чрез придобиване на контрол върху „БТК” ЕАД.

Комисията приема, че при евентуално прехвърляне на дялове от „Бромак Телеком Инвест” АД  на SHCO 79, s.a.r.l Люксембург, което косвено би довело и до промяна на контрола върху БТК ЕАД, засегнато предприятие от една страна е всяко от придобиващите съвместен контрол дружества, а от друга – придобиваното предприятие.

Съгласно предоставената в хода на проучването информация, поне две от засегнатите предприятия (групата ВТБ и БТК ЕАД) са реализирали оборот през 2013 г. (годината преди твърдяното прехвърляне на дялове), покриващ праговете на чл. 1, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 г. на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО).

Европейската комисия е компетентна да оценява концентрации, които покриват праговете за оборот по чл.1, ал.2 и ал.3 от Регламента за сливанията, т.е. тези с общностно измерение. Следователно, на основание чл.21, т.3 от Регламента за сливанията, нито една държава-членка няма право да прилага националното си законодателство по отношение на конкуренцията спрямо концентрация с общностно измерение, т.е. евентуално извършената сделка би попаднала под изключителната юрисдикция на ЕК.

Наличието на разделена компетентност  не позволява на КЗК да направи преценка доколко сделката би представлявала концентрация по смисъла на чл. 22 от ЗЗК и какъв би бил нейния ефект върху конкуренцията на съответния пазар, т.е да извършва оценка по същество.

Към настоящия момент, поради факта, че са изпълнени заложените в чл. 1, параграф 2 от Регламент 139/2004 г. изисквания, КЗК няма правомощия да разглежда евентуално извършената сделка по същество. Затова комисия прекратява преписката и я изпраща по компетентност в ГД „Конкуренция” на ЕК.

Коментар