Коника Минолта: Новото време налага трансформация

„Вече не може да се разчита на фиксирани бюджети, които отделите могат да похарчат както намерят за добре”, казва Елена Дречева - Владимирова, изпълнителен директор на Коника Минолта България

„Вече не може да се разчита на фиксирани бюджети, които отделите могат да похарчат както намерят за добре”, казва Елена Дречева – Владимирова, изпълнителен директор на Коника Минолта България

Специализирани услуги по управление и контрол на цифровото съдържание в корпоративните организации – това е новият фокус на Коника Минолта (Konica Minolta) – компания, позната предимно като хардуерен доставчик най-вече в светлината на мултифункционални машини за копиране, сканиране и печат. В ерата на смартфоните и бизнес-анализите, на прага на интернет на нещата, употребата на хартия прогресивно намалява. Наред с това в бизнес-организации се налагат нови правила за печатната дейност, свързани с навлизането на мобилните устройства и сигурността.

Разходо-ориентиран печат

Днес компаниите от всички сектори са по-чувствителни към времето и разходите си, обяснява Елена Дречева – Владимирова, изпълнителен директор на Коника Минолта България. „Вече не може да се разчита на фиксирани бюджети, които отделите могат да похарчат както намерят за добре”, посочва тя. Вместо това всеки разход трябва да бъде оправдан, а по възможност – спестен. Организациите се борят за оптимизиране на ресурсите си.

Оттук произтича и постоянният стремеж към намаляването на дейностите по печат. Редуцирането им води до намаляване на разходите за хартия, но също така и на харчовете за електроенергия и консумативи (тонери и др). Като част от тази разходно-ориентирана политика, корпоративните структури търсят отговорност от доставчиците, с които работят, за ефективността на средствата и техниката, която е внедрена.

В тази светлина не е изненадващо, че на пазара се предлагат редица технологии за намаляване на печата. Така например, самата Коника Минолта лансира софтуера на чешката фирма Ysoft, който прави възможно автоматичното ограничаване на печатните дейности в бизнес-организациите на база предварително дефинирани критерии. Чрез него може да се въведе правило всички документи, изпратени към принтер и с обем – да речем – над 10 страници – да се отпечатват само в черно-бяло.

Електронизация на бизнеса

За намаляването на печатните дейности спомага и все по-всеобхватната електронизация на бизнес-процесите. Електронни системи за документооборот, платформи за електронна фактура и ред други цифрови системи намаляват и даже напълно елиминират използването на хартията като носител на данни.

„Ние самите също използваме система за електронни фактури в работата ни с нашите клиенти”, посочва Елена Дречева. Това е вторият фактор с интензивно въздействие върху печатните практики на корпоративните организации.

Екология

Доколко дадена нова система в бизнес-структурата е екологична е фактор, който започва да се явява и в критериите на българските потребителски организации. Вече има два случая у нас, при  които конкурсното задание за нова офис-техника включва и критерия „устойчивост”, споделя Дречева.

На тях Коника Минолта отговаря с три стъпки, освен намаляването на печата:

– самите устройства се произвеждат по напълно безотпадна технология;

– машините са енергийно ефективни, за което имат сертификати за икономичност;

– тонерът се произвежда от биомаса (царевица) и е безвреден за здравето.

Управление на съдържанието в полза на бизнеса

Всичко, изброено дотук, определя промяната на фокуса на Коника Минолта и прехода й от имиджа на хардуерен доставчик към ролята на специалист по управление на съдържанието. „Новото време налага нашата трансформация. Коника Минолта все повече се превръща в ИТ компания за услуги в областта на оптимизиране на печатната среда, подобряване на ИТ инфраструктурата и автоматизация на бизнес-процесите”, посочва Дречева.

Подобна метаморфоза косвено подпомага и съвременните бизнес-анализи чрез различните специализирани BI платформи. Чрез извличането на метаданни от наличните документи, прилагане на OCR технологии за превръщане на графичния текст в цифрово съдържание и редица други подходи Коника Минолта работи за преобразуване на неструктурираната корпоративна информация в структурирани цифрови данни, годни за обработка и анализиране.

Мобилност, облаци и сигурност

Вездесъщите мобилни устройства в съчетание с технологиите на „ИТ облака” неусетно преобърнаха живота и за отделния човек, и за корпоративните организации. И докато някои се радват, че могат да гледат стрийминг-видео навсякъде и по всяко време, за други това е възможност да реализират повече продажби, а за отделите по сигурността е тежко уравнение с постоянно променящи се величини. Всичко това също променя корпоративния печат днес.

Нормално е, например, служител, заснел важен детайл със смартфона си, да иска да го разпечата лесно и бързо за обсъждане на предстоящата бизнес-среща. От друга страна, не е допустимо всеки в една организация да може да види документите на всички останали отдели.

Технологиите, които Коника Минолта лансира, правят възможно съчетаването на традиционните печатни технологии с решения за мобилност и системи за сигурност. Така например, софтуерът SafeQ позволява отпечатването на снимка или документ директно от смартфон, без да е необходимо преминаването през компютърната мрежа или отварянето с традиционен офис-пакет. Едновременно с това платформата може да бъде свързана с действащата картова система за контрол на достъпа. Тогава корпоративното мултифункционално устройство ще очаква служителя да му се „представи лично” със своята карта, преди да отпечата подадената снимка.

„Изискванията към сигурността стават все по-високи. Те са критични в банковия сектор, когато се прави аутсорсинг на печата, както и при телекомуникационните компании”, пояснява Дречева.

В бъдеще влиянието на уеб-технологиите ще направи възможно и разработването на фино персонализирани маркетингови кампании, които ще залегнат в портфолиото от услуги на Коника Минолта. В България тези маркетингови похвати се очаква да дебютират през 2016 година.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар