ЕС ще гарантира свободното движение на нелични данни

„След свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, направихме следващата стъпка – свободно движение на нелични данни“, заяви заместник-председателят на Европесйката комисия Андрус Ансип

Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение относно новите правила, които ще позволят съхраняване и обработване на данни навсякъде в ЕС без неоснователни ограничения.

Ограниченията за локализация са признаци на протекционизъм, за какъвто няма място на единния пазар. След свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, направихме следващата стъпка с настоящото споразумение за свободно движение на нелични данни“, заяви заместник-председателят на Комисията по въпросите на цифровия единен пазар Андрус Ансип.

Въвеждането на новите правила ще премахне пречките пред свободното движение на данни и ще стимулира европейската икономика, като се очаква до 2020 г. да бъде постигнат растеж до 4 % от БВП.

Основаната на данни икономика в Европа може да се превърне в мощен фактор за растеж, разкриване на нови работни места и въвеждане на нови бизнес модели и възможности за иновации. Настоящото споразумение е крачка, която ни приближава до завършването на цифровия единен пазар до края на 2018 г.“, каза комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

Новите правила за свободното движение на нелични данни ще:

Осигурят свободното движение на данни през границите, като забраняват ограниченията за локализация на данни. Регламентът относно свободното движение на нелични данни не оказва влияние върху прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), тъй като не обхваща личните данни. Двата регламента обаче ще се прилагат едновременно – в случаите на смесени масиви от данни, GDPR ще се прилага към частта от масива, която съдържа лични данни, а принципът за свободно движение на нелични данни ще се прилага към частта, съдържаща нелични данни.

Осигурят наличието на данните за целите на регулаторния контрол: публичните органи ще имат достъп до данни за упражняване на надзорни и контролни дейности винаги когато тези данни са съхранявани или обработвани в ЕС. Държавите членки могат да наложат санкции на ползвателите, които не осигуряват достъп до данните, съхранявани в друга държава членка.

Насърчат създаването на етични кодекси за компютърни услуги в облак, с което ще улеснят преминаването от един към друг доставчик на услуги в облак при ясни срокове. Това ще направи пазара за услуги в облак по-гъвкав, а цените на услугите за данни в ЕС — по-достъпни.

Договорените мерки са в съответствие със съществуващите правила за свободно движение и преносимост на личните данни в ЕС, уточняват от Комисията.

Коментар