Западните Балкани с програма за цифровите технологии

Гражданите в региона на Западните Балкани ще могат в пълна степен да се възползват от предимствата на бързото и неизбежно цифрово преобразуване на света, заяви Мария Габриел (снимка: Mariya Gabriel, Twitter)

Европейската комисия даде старт на програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани. Това стана днес на Цифровата асамблея в София. Програмата цели да подкрепи прехода на региона към цифрова икономика и да направи достъпни за всички негови граждани ползите от цифровия преход — например ускорен икономически растеж, повече работни места и по-добри услуги.

Участието в Програмата в областта на цифровите технологии ще гарантира, че гражданите разполагат с необходимите умения, за да посрещнат потребностите на новата икономика, и ще спомогне за модернизацията на публичната администрация, повишаването на нивото на киберсигурността, разширяването на свързаността, подобряването на стопанския климат“, заяви Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество.

Комисията и министрите от шест партньори от Западните Балкани — Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бившата Югославска република Македония и Сърбия — се ангажират да:

Инвестират в широколентовата свързаност: По линия на Рамката за инвестиции в Западните Балкани (WBIF) ще бъдат отпуснати 30 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, предназначени за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп в региона. За Албания вече е одобрен пакет за техническа помощ по линия на WBIF, като един от първите инвестиционни пакети.

Увеличават нивото на киберсигурността, доверието и цифровизирането на промишлеността: Програмата ще подкрепи изграждането на капацитет в областта на доверието, сигурността и цифровизирането на промишлеността в Западните Балкани, така че да се гарантира, че всички сектори се възползват от иновациите в цифровите технологии.

Укрепват цифровата икономика и общество: Програмата в областта на цифровите технологии ще подпомогне електронното управление, електронните обществени поръчки, а също и инструментите на електронното здравеопазване и ще повиши цифровите умения на гражданите. Това ще бъде постигнато чрез подкрепа на ангажирането и представянето на Западните Балкани в инициативите и събитията на ЕС.

Стимулират научноизследователската дейност и иновациите: Програмата ще помогне да се създадат национални научно-изследователски структури и да се разработят съвременни цифрови инфраструктурни съоръжения в Западните Балкани и ще ги интегрира в нововъзникващото цифрово европейско научноизследователско пространство. Тези дейности ще осигурят обучение на световно равнище за ново поколение научни работници и инженери и ще насърчат междудисциплинарното сътрудничество.

Коментар