ТУ-София изгражда лабораторен комплекс за близо 30 млн.лв.

ТУ-София започва реализацията на мащабен научноизследователски проект
(снимка: Технически университет – София)

Научноизследователски технологичен лабораторен комплекс с европейско финансиране започва да изгражда Техническият университет – София по проект УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­-обществото) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

Проектът се финансира от Европейски структурни и инвестиционни фондове, а одобреният бюджет възлиза на 29 781 883 лева. Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Проектстрой – Линк” – Габрово. Строителната площадка ще бъде открита в четвъртък, 26 ноември, съобщиха от университета.

Ръководството на ТУ-София е амбицирано да изгради международно призната, значима за регионалното развитие, разпределена научна инфраструктура, която да е част от националната и европейската пътна карта.

В условията на икономика, основана на знанието и дигитална трансформация на обществото, лабораторният комплекс се очаква да бъде и движеща сила за устойчивостта и възстановяването след кризата, свързана с Covid 19.

Чрез  научни изследвания съвместно с бизнеса и партньорските научни организации в рамките на проекта УНИТе ще се разработват иновативни технологични решения, които да осигуряват конкурентни предимства.

Проектът предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура УНИТе, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г.

Целите на проекта са фокусирани върху подобряване на възможностите на изследователите и академичните кадри от  различни географски райони в България (Бургас, Русе, София, Шумен) да си сътрудничат както помежду си, така и с партньори от Европа и целия свят, чрез достъп и работа в ЦВП УНИТе.

Лабораторният комплекс ще улесни и подобри комуникационните и информационните потоци между участващите организации. Те ще могат да използват специализирани софтуерни решения и комуникационни системи, които освен среда за иновации осигуряват свързаност и защита на авторските права и гъвкав мениджмънт в подкрепа на изследванията и внедряване в реални условия на резултатите от тях.

Това е начин за въвеждане на нов тип организация на работата, която ще преобладава през следващото десетилетие, подчертаха от университета.

Коментар