5 ключови елемента на BI стратегията

Преди внедряването на BI софтуер организациите трябва да си разработят рамка за бизнес-анализите (снимка: CC0 Public Domain)

Бизнес-анализите са широкообхватна категория технологии за анализ на данните и тяхното управление, която обхваща всеки аспект на бизнеса. Тази група технологии, наричана още „бизнес-разузнаване“, може да заляга в основата както на оперативното, така и на стратегическото вземане на решения. За да работи най-добре, необходима е рамка, която да използва данните в цялата организация.

Когато е налице такава рамка, внедряването на комерсиален продукт (софтуер) за бизнес-анализи е лесно, но само по себе си подобни инструменти имат ограничени възможности, ако липсва цялостната рамка. Според специалистите, има пет активни елемента, които следва да се вземат предвид при изграждането на BI стратегия.

Поддръжка за управлението

Мениджмънтът на организацията разбира ли какво е „бизнес-разузнаване“ и защо е важно то? Имат ли готовност ръководителите да подкрепят усилията за въвеждане на бизнес-анализи със съответните бюджетни и кадрови ресурси?

Ако отговорът на някой от тези въпроси е отрицателен или най-малкото неясен, то стратегическият план за въвеждане на бизнес-анализи трябва да се промени: нужно е да се изчистят объркванията и колебанията, да няма погрешни възприятия. Проектът за въвеждане на бизнес-анализи трябва да стъпва на убедителни аргументи и да демонстрира ясно бизнес-ползите.

Готовност на персонала

Готов ли е персоналът да развива и поддържа бизнес-анализи? Този род инструменти изискват да има много и чисти налични данни, за да могат да се правят анализи. Само по този начин BI отговаря на нуждите на бизнеса и помага за вземането на решения.

Най-голямо натоварване в цялата организация ще има екипът, който отговаря за базите данни, тъй като за функционирането на BI ще са необходими хранилища и пътища за обработката на наличните данни. Замесени в процеса обаче са и екипите по разработване на приложения приложения, както и бизнес-анализаторите, които трябва да могат ефективно да работят с крайните потребители, за да разработят най-добрите подходи на използване на BI.

Организационна готовност

Използването на “бизнес-разузнаване” означава преосмисляне на бизнес-процесите и вземането на решения. Това изисква и известни технически умения у хората, включително и мениджърите.

Когато от самото начало всички в организацията са наясно какви ползи ще им даде рамката за бизнес-анализи, и мениджърите, и служителите ще имат готовност и желание да усъвършенстват своите технически умения и да направят промени в бизнес-процесите, така че да се възползват от мощта на BI.

Поглед с фокус върху данните

Успешната BI инфраструктура трябва да може да работи с данни от всякакъв вид, които могат да идват от всеки ъгъл на организацията. Това изисква “събаряне“ на системните силози, преместване на различните типове данни в едно цялостно хранилище и гарантиране, че данните във всички системи са консистентни и чисти. Тогава те могат да се използват максимално ефективно и да залегнат в основата на BI, за да помагат за вземането на правилните решения.

Всичко това няма как да бъде постигнато без силна архитектура на данни.

Правилни BI партньори

Има много и различни специалисти-консултанти по „бизнес-разузнаване“ и доставчици на софтуер от този вид. Но не всички могат да предложат високо ниво на опитност в света на BI.

Намирането на доставчик за съответната индустрия, който да е запознат със специфичните нужди на дадената организация, е голямо предимство. За тези, за които BI е новост, е по-добре да работят заедно с някого, който вече е изминал пътя на внедряването достатъчно много пъти – съответно има опит и добро познаване на вертикалите.

Коментар