ЕК взима мерки срещу кражбите на търговски тайни

Европейската комисия предложи нови разпоредби за защита срещу незаконно придобиване, използване и разгласяване на неоповестена ноу-хау и търговска информация (търговски тайни).

С предложената директива се въвежда общо определение за понятието „търговски тайни“ и се предвиждат средства, с които жертвите на злоупотреба с търговска тайна могат да потърсят правата си.

Така ще бъде улеснена работата на националните съдилища, които разглеждат дела за присвояване на поверителна търговска информация – те ще могат да се произнасят за отстраняване от пазара на продукти, при които има нарушаване на разпоредбите за търговската тайна, а за потърпевшите от незаконни действия ще бъде по-лесно да получат обезщетение, съобщи Комисията.

В съвременната икономика на знанието възможността на дружествата да въвеждат иновации и да бъдат конкурентоспособни може сериозно да пострада, ако дадена поверителна информация е открадната или използвана неправомерно. Според неотдавнашно проучване, през последните десет години всяко пето дружество поне веднъж е било жертва на опит за кражба на търговска тайна. Според друго скорошно проучване, този брой постоянно нараства – през 2013 г. за извършена кражба на информация съобщават 25% от дружествата в сравнение с 18% през 2012 г.

В различните държави от ЕС се наблюдават значителни различия в действащото законодателство относно защитата срещу присвояване на търговски тайни. В някои държави няма конкретни разпоредби за тези въпроси. За предприятията е трудно да разберат как действа системата в другите държави членки, както и да осъществят необходимите контакти. А когато се окажат жертва на присвояване на поверителна ноу-хау, те не са склонни да заведат дело, тъй като не са сигурни, че поверителността на търговските им тайни ще бъде запазена по време на съдебното производство.

Действащата в момента разпокъсана уредба има неблагоприятно въздействие върху трансграничното сътрудничество между бизнеса и научноизследователската общност. Освен това тя е основен препъни-камък за ролята на единния пазар на ЕС като двигател за иновации и икономически растеж.

„За жалост днес киберпрестъпността и промишленият шпионаж са част от ежедневието на предприятията в Европа. Трябва да се стремим законодателството ни да е в крак с времето, а стратегическите активи на дружествата ни – да бъдат надеждно защитени от кражби и злоупотреби”, заяви комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние.

Защитата на търговските тайни има и по-широки измерения. Настоящото предложение цели да се вдъхне повече доверие у предприятията, авторите на идеи, научните работници и новаторите в съвместните проекти за иновации в рамките на вътрешния пазар. Вече няма да им се налага да се притесняват да инвестират в развитие на нови знания заради опасността от кражба на търговски тайни. Това е още една стъпка в усилията на Комисията да се осигури нормативна уредба, благоприятстваща иновациите и интелигентния растеж, допълни Барние.

Защитата на търговските тайни е особено важна за малките предприятия в ЕС, които още не са се утвърдили на пазара. При тях търговските тайни са с по-осезаемо значение, отколкото при големите дружества. Отчасти това е заради разходите за патентоване и защита срещу нарушение на правата за интелектуална собственост, коментира заместник-председателят на Комисията Антонио Таяни.

„Разкриването на търговска тайна или възлово изобретение от конкурентите има пагубни последици за резултатите и бъдещото развитие на МСП. С това законодателство Комисията ще защити жизнеспособността на предприятията в ЕС и търговските им тайни, които са важна предпоставка за развитието им“, посочи Таяни.

Коментар