ВУЗ-овете ще дават стипендии за научни постижения

За бюджетната 2014 г. висшите училища ще разполагат с близо 390 хил. лв. за новия вид стипендии

За бюджетната 2014 г. висшите училища ще разполагат с близо 390 хил. лв. за новия вид стипендии

Висшите учебни заведения ще отпускат стипендии за постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност, съгласно допълнение към постановление на МС.

Допълнението регламентира отпускане на нов вид стипендия – за значими постижения на студентите в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност.

За бюджетната 2014 г. висшите училища ще разполагат с близо 390 хил. лв. за този вид стипендии. Средствата са предвидени по бюджета на МОН.

Стипендиите ще бъдат отпускани от комисия, определена със заповед на ректора, като най-малко половината от нейните членове са студенти, посочени от студентския съвет.

Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендията ще се определят от съответното висше училище, съгласувано със студентския съвет. Постановлението влиза в сила от 1 септември тази година, уточниха от министерство на образованието и науката.

Коментар