Еразъм+ подкрепя цифровите технологии в образованието

„Европа е изправена пред предизвикателството да се справя с по-голям брой студенти и по-голямо многообразие сред тях”, заяви Андрула Василиу

„Европа е изправена пред предизвикателството да се справя с по-голям брой студенти и по-голямо многообразие сред тях”, заяви Андрула Василиу

Скорошен доклад на групата на високо равнище на ЕС за модернизиране на висшето образование отправи 15 препоръки, в които се подчертава необходимостта от използване на цифрови технологии в преподаването.

„Въпреки че вече се наблюдава напредък в Европа, тя все още изостава от САЩ по отношение на използването на нови технологии в университетите и колежите”, заяви Мери Макалийз, председател на групата и бивш президент на Ирландия.

По нейните думи, ЕС трябва да се възползва от предимства, като например европейската система за трансфер и натрупване на кредити, за да гарантира, че ученето с помощта на цифрови технологии в Европа е признато, акредитирано и с гарантирано качество.

Чрез новата програма „Еразъм+”, чието изпълнение започна през януари, прилагането на препоръките от страна на групата ще може да бъде подкрепено, подчерта Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието.

„Европа е изправена пред предизвикателството да се справя с по-голям брой студенти и по-голямо многообразие сред тях, както и пред необходимостта да се подобри качеството на учене и преподаване. В отговор на това групата на Мери Макалийз определи реалистични и практически стъпки, които европейските и националните органи могат да предприемат, за да използват по-добре новите технологии в ученето и преподаването”, заяви Андрула Василиу.

Образователни материали от цял свят са все по-лесно достъпни и все по-интерактивни, излизайки отвъд обикновените онлайн лекции. Преподаването и ученето с помощта на цифрови технологии могат да бъдат по-добре пригодени към нуждите на отделните студенти, а напредъкът в анализа на ученето дава възможност на преподавателите по-бързо да оценяват нивото на знания на учениците и да идентифицират области, в които е необходима повече подкрепа.

Много европейски висши учебни заведения се възползват от новите технологични възможности и постепенно методите на преподаване, основани на цифровите технологии, навлизат както в университетите, така и в онлайн обучението. Често обаче развитието зависи от ентусиазма на неколцина членове на персонала и не съществува последователно стратегическо въвеждане на съответните методи в институциите или в други държави.

Въз основа на подробен анализ на ситуацията и съществуващите добри практики в ЕС и извън него, групата на високо равнище набеляза начини за подкрепа на въвеждането на ново, основано на технологиите образование. Предвижда се целево финансиране за стимулиране на използването на нови технологии във висшето образование.

Пълен списък на препоръките на групата е публикуван на сайта на Европейската комисия. Групата признава, че висшите учебни заведения са основните катализатори на промените, но същевременно подчертава, че публичните органи носят отговорност за създаването на среда, благоприятна за тези промени.

Коментар