БСК предлага на ЕК да изгради общи системи

Общоевропейски системи ще гарантират на гражданите и фирмите достъп и свобода за комуникация, мобилност и опростяване на административната идентификация

Общоевропейски системи ще гарантират на гражданите и фирмите достъп и свобода за комуникация, мобилност и опростяване на административната идентификация

Българската стопанска камара предложи на Европейската комисия да изгради пет общи инфраструктурни системи за по-добро функциониране на единния пазар. Това са системи за мобилни комуникации, пътни такси, POS-терминали, електронен подпис и гласуване.

Тези пет общоевропейски системи ще гарантират на гражданите и фирмите достъп и свобода за комуникация, мобилност, улеснен достъп до „моите пари“, опростяване на административната и официалната идентификация, защита и улесняване на политическото самоопределяне и изявяване.

Системите следва да се изградят и въведат в действие без нарушаване на конкуренцията и в съответствие с принципите на справедливата търговия и практики, заяви изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на онлайн дебат в рамките на Месеца на единния пазарБожидар Данев.

В основата на концепцията за единния пазар стоят премахването на препятствията и опростяването на правилата. Целта е да се позволи на гражданите на ЕС (физически лица, потребители и предприятия) да се възползват в най-голяма степен от възможността за пряк достъп до 28 държави и 506 милиона души.

Благодарение на единния пазар, гражданите на ЕС се възползват от по-ниски цени, по-голям избор на продукти и услуги, по-широко присъствие на световната сцена и повече възможности за бизнес. След създаването на единния пазар през 1992 г. постепенно отпадат бариерите пред свободното движение на работници, стоки, услуги и капитали. Някои пречки обаче остават и ЕС се стреми да ги премахне, като същевременно заздрави социалната пазарна икономика. В този контекст са и предложенията на Божидар Данев за изграждане на единни инфраструктурни системи.

Обща инфраструктура за електронни мобилни комуникации

Електронните мобилни комуникации могат да бъдат разделени на инфраструктура за предаване и предоставяне на услуги. Това би довело до по-конкурентни услуги на по-ниски цени и до отпадане на таксите за свързане и роуминг и по-ниски цени нза клиентите. Развитието на обща за ЕС инфраструктура за мобилни комуникации може да разкрие възможности за софтуерно-базирано определяне на мобилни мрежови услуги. Интересна възможна следваща стъпка в развитието на мобилната система може да бъде сливането с Wi-Fi телефонните услуги и услугите за пренос на данни, виртуалните софтуерно определени мрежи.

Обща система за пътни такси

Общата система за пътни такси по високоскоростните пътища на ЕС може да бъде променена драстично чрез прилагането на една или комбинация от няколко технологии: мини камери, които да записват преминаването на автомобилите, преминаващи от началната и крайната точка на високоскоростните пътища; GPS система – от 2014 г. нататък всички леки автомобили в ЕС трябва да бъдат оборудвани с GPS; смарт телефони с GPS функции – за да се използва система за таксуване на мобилните оператори; „Интернет на нещата“ – в едно от приложенията си за проследяване на поведението.

Очаквани резултати от тази система са увеличена пропускателна възможност на пътищата, повишена средна скорост и намален разход на гориво за автомобилите, намалено замърсяване на околната среда и благоприятна среда за автономни и полуавтономни превозни средства. Ще отпадне несправедливостта на винетната система.

Обща за ЕС система от POS-терминали и АТМ машини

Подобна система ще се използва съвместно от различните банки и може да доведе до опростяване на инфраструктурата и оперативна съвместимост за разширени платежни услуги и иновативни транзакции и разплащания, спад и отпадане на такси или допълнителни плащания;

Общ за ЕС електронен подпис

Общата за ЕС система за електронни подписи ще даде възможност на всеки гражданин на ЕС да бъде лесно и еднозначно идентифициран за служебни (административни) и лични цели. Тя ще осигури достъп до всички европейски банкови услуги, вкл. сметки, идентифициране пред данъчните власти, билети за различните видове транспорт, ЕС нотариални услуги и др.

Иновативна и обща за ЕС  система за гласуване

Тази системата се състои от две напълно независими системи: за електронно идентифициране (e-Identification) и електронно гласуване(e-Voting). Първата се основава на използването на доверителна страна (на принципа на електронните подписи) в лицето на ЕК или определена европейска агенция. Системата трябва само да потвърди правото на избирателя за самоопределяне. Втората е обикновена електроннна система за гласуване.

Очаквани резултати от внедряване на единната система за гласуване са намалена политическа корупция и натиск, по-голяма прозрачност, пряко включване на всички социални групи, минимизиране на измамите, намаляване на разходите и възможност за износ на демокрация. Системата може да бъде използвана не само за гласуване на национално, но и на ЕС-ниво, включително за референдуми според Договора от Лисабон.

Коментар