БСК и НПСС ще модернизират висшето образование

Божидар Данев (вдясно) и Ангел Георгиев подписаха меморандум за сътрудничество между БСК и студентските съвети

Божидар Данев (вдясно) и Ангел Георгиев подписаха меморандум за сътрудничество между БСК и студентските съвети

Българската стопанска камара (БСК) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) подписаха меморандум за сътрудничество. Двете организации си поставят за цел да модернизират висшето образование в България.

Предвиждат се съвместни проучвания и изследвания, обмен на информация и експертиза, взаимодействие при изготвяне на проекти за нормативни промени в областта на висшето образование, партньорство по проекти и съвместни инициативи.

„Цел номер едно на образованието трябва да бъде подготовката на кадри, притежаващи съответните знания, умения и компетенции, необходими за развитието на конкурентоспособна икономика. Налице е обаче сериозно разминаване между професионалните и образователните стандарти, между очакванията на пазара на труда и продукцията на висшите училища”, каза изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

Той очерта основните проблеми на образователната ни система: липса на обективна оценка за ефективността на финансирането и провежданите политики; необходимост от осъвременяване на учебните планове и програми, както и от дигитализация на учебния процес; прогресивно застаряващ преподавателски състав; привличане на бизнеса в процеса на финансиране и управление на образованието и др.

„За съжаление, формата на собственост все още е разделителна линия в българското образование”, каза още Божидар Данев. Той отбеляза също, че и пазарът на труда, и образованието са се глобализирали, а това налага смели и радикални промени, които да осигурят конкурентоспособността на българската образователна система.

От своя страна, председателят на НПСС Ангел Георгиев изтъкна, че подписването на меморандума е начало на една по-задълбочена работа за решаване на проблемите на завършващите студенти, а именно че много от младите висшисти не работят по специалността си, напускат България или нямат необходимите компетенции и умения, изисквани от пазара на труда.

Според него, особено важна е промяна на нагласите сред преподавателите. „Замислих се колко от нашите преподаватели биха попълнили успешно тестовете за оценка на компетенциите, включени в MyCompetence. Може би точно там се корени проблемът”, каза още Ангел Георгиев.

НПСС ще популяризира сред студентите системата MyCompetence, така че постепенно да нараства броят на младите хора, които ползват нейните продукти и услуги в процеса на своето обучение и професионално развитие.

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence бе разработена преди две години от БСК в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”. „За тези две години MyCompetence премина през фазите на тестване и усъвършенстване. Системата е в процес на непрекъснато надграждане, така че да отговаря на очакванията и потребностите на своите потребители”, сподели ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов.

Една от новите функционалности на MyCompetence е възможността за попълване на европейски формат на автобиография (Europass CV), на базата на секторния компетентностен модел за съответната длъжност, за която се кандидатства. При попълването на електронния формуляр на автобиографията в отделен прозорец под полето за писане ще се показват основните компетенции, изисквани за съответната позиция.

Потребителят ще може да избере и включи в CV-то си тези от тях, които по негова преценка притежава, като след това опише или добави необходимите доказателства за това. Системата ще дава възможност един потребител да разработва и съхранява различни варианти на Europass CV в зависимост от длъжностите, за които кандидатства.

Коментар