Разходите за интернет достъп ще паднат с 30%

До 2020 г. всички европейци ще имат интернет достъп със скорост над 30 Mbps

До 2020 г. всички европейци ще имат интернет достъп със скорост над 30 Mbps

Европейската комисия предложи нови правила, които целят намаляване с 30% на разходите за разгръщане на високоскоростния достъп до интернет. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на влакнестооптични кабели, съставляват до 80% от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи. С предложението на Комисията дружествата ще могат да спестят разходи от порядъка на 40-60 млрд. евро, съобщи по-рано тази седмица Брюксел.

Понастоящем разгръщането на широколентовия достъп е забавено поради наличие на разнообразни правила и административни практики на национално и поднационално равнище. „В повечето случаи действащите правила вредят на конкурентоспособността на Европа”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

Проектът на регламент се основава на най-добрите за момента действащи практики в Германия, Испания, Франция, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Словения, Швеция и Обединеното кралство, но предоставя уреждането на организационните въпроси до голяма степен на държавите членки. „Искам да разкъсам примката на бюрокрацията, която ни пречи да постигнем това. Европейската комисия иска да осигури по-бърз и по-лесен начин за получаване на широколентов достъп”, заяви Нели Крус.

Правилата ще започнат да се прилагат пряко в целия ЕС след одобрение от страна на Европейския парламент и Съвета. Комисията иска да предприеме действия в четири основни проблемни области:

• Да се гарантира, че новите и санираните сгради предлагат възможност за високоскоростен широколентов достъп.

• Да се осигури достъп при справедливи и разумни условия, включително по отношение на цената, до инфраструктурата, като например съществуващите канали, тръби, шахти, кутии, стълбове, мачти, антенни уредби, кули и други носещи конструкции.

• Да се сложи край на недостатъчната координация на строителните работи, като се дава възможност на всеки мрежов оператор да сключи споразумения с други доставчици на инфраструктура.

• Да се опрости сложната и времепоглъщаща процедура на издаване на разрешения, особено за мачти и антени, като предоставянето или отказът за издаване на разрешение по принцип става в срок от шест месеца и се даде възможност исканията да се внасят чрез единно звено за контакти.

Понастоящем е налице недостатъчна прозрачност по отношение на съществуващите физически инфраструктури, подходящи за разгръщане на широколентовия достъп до интернет, и липсват подходящи общоприложими правила за внедряването на широколентовия интернет в целия ЕС. За момента няма нито пазар за физическа инфраструктура, нито възможност за използване на инфраструктурата, предназначена за други комунални услуги. Разпоредбите в някои държави членки дори обезсърчават дружествата за комунални услуги да си сътрудничат с далекосъобщителните оператори, посочват от Комисията.

ЕС си поставя амбициозните цели за широколентов достъп, предвидени в програмата в областта на цифровите технологии: до 2013 г. да се осигури основен широколентов достъп на всички европейски граждани, а до 2020 г. да се осигури достъп със скорост над 30 Mbps за всички европейци и поне 50% от европейските домакинства да имат абонамент за интернет връзка със скорост над 100 Mbps. Тези цели ще бъдат постигнати само ако разходите за разгръщане на инфраструктурата бъдат намалени в целия ЕС.

Коментар