1300 ведомства са свързани към единна мрежа

Изградената мрежа предоставя комуникационна инфраструктура за въвеждане на електронното правителство

Изградената мрежа предоставя комуникационна инфраструктура за въвеждане на електронното правителство

Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност влезе в редовна експлоатация, съобщиха от Изпълнителна агенция ЕСМИС.

ЕЕСМ се създаде чрез административно, финансово и технологично интегриране на Националната мрежа на държавната администрация и Електронната съобщителна мрежа. Административното и финансово интегриране се извърши без изразходване на допълнителни бюджетни средства и без допълнително увеличаване на числеността на персонала, уточниха от ИА ЕСМИС.

След интеграцията на двете мрежи, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ИА ЕСМИС) притежава оптична мрежа с обща дължина 5 377,665 км. От тях 4 695,452 км осигуряват междуградска свързаност, а с 682,213 км оптичен кабел се осигуряват метро-мрежи за свързаност в населените места.

С технологичното интегриране на двете мрежи се изгражда единна MPLS базирана мрежа за пренос на данни на територията на страната. Тя обхваща 28 областни центрове и в 38 местни общински центрове. С развитата местна метро мрежа се осигурява свързаност на ЕЕСМ с голяма част от структурите на държавната и местна власт, като се предоставят комуникационни услуги за пренос на глас, данни и интернет.

Към момента броят на свързаните ведомства и техните подразделения към ЕЕСМ е 1300. Изградената мрежа предоставя комуникационна инфраструктура за въвеждане на електронното правителство, подчертаха от ИА ЕСМИС.

Използваните технологии при изграждане на ЕЕСМ позволяват виртуално да се обединят в единна национална информационна инфраструктура мрежите на министерствата, ведомствата и местната администрация, като се запази тяхната информационна самостоятелност, автономното им управление и се изключи всяка форма на нерегламентиран достъп до пренасяната информация.

Едновременно с изпълнението на Проекта за интеграция, ИА ЕСМИС изгражда оптична свързаност до общините, където това е възможно, дооборудва и увеличава  преносния капацитет на ЕЕСМ, с оглед бъдещо включване на всички държавни структури към единната мрежа.

Коментари по темата: „1300 ведомства са свързани към единна мрежа”

добавете коментар...

  1. бат Илия

    1300 ведомства …??!! Много ведомства, много нещо.

Коментар