„Хоризонт 2020″ стартира с 15 млрд. евро за две години

Европейската комисия представи за пръв път покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“ – програмата на ЕС за научни изследвания и иновации на стойност 80 млрд. евро.

Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро и има за цел да се подпомогне основаната на знанието икономика в Европа, съобщи Комисията.

Включени са 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014 – 2015 г., включително теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове.

„Хоризонт 2020 е направена по начин, по който да се постигат резултати, а бюрократичните процедури бяха премахнати, за да стане участието по-лесно. Затова призовавам изследователите, университетите, бизнеса, включително МСП и други да се включат“, заяви европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

За пръв път Комисията посочи приоритетите за финансиране за две години, като по този начин показа по-ясно на изследователите и предприятията каква е насоката на изследователската политика на ЕС. Повечето покани от бюджета за 2014 г. от днес вече са отворени за изпращане на кандидатури, а други ще ги последват през годината.

Поканите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:

Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.

Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.

Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ – най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.

Коментар