БАН обяви най-изявените млади учени

it scientist - insБАН публикува списък с наградените млади и най-млади учени за 2013 година. В категорията “Информационни и комуникационни науки и технологии” отличието взима ас.  д?р  Петър  Младенов  Василев от Институт по биофизика и биомедицинско  инженерство.

Василев участва в конкурса с представени 10 научни публикации от общо 52 и 7 цитирания. Участник е в 6 научни проекта, 1 от които международен и в 10 научни  форума.

Той работи в областта на интуиционистки размитите множества и обобщените мрежи. Основните резултати на Петър Василев разглеждат както нови теоретични, така и приложни аспекти от областта на интуиционистки размитите множества и обобщените  мрежи, които  да  помогнат за по?добрите  резултати  от  практическото им използване.

В частност, в областта на интуиционистки размитите множества Василев работи над използването на нови разстояния (псевдоразстояния) и мерки за сходство, които се използват при вземане на решения с непълна информация (например в медицината), разпознаване на  образи, обработка на изображения и др.

Василев използва обобщените мрежи като инструмент за представяне на различни модели, процеси и др. за намиране на възможности за подобрение, включване на допълнителни процедури или модифициране на някои от тях, с цел рационализация и подобрението им.

Петър Василев е награден е с грамота за постигнати високи резултати в усвояването на приложната математика и информационните технологии.

Наградените в категория „Астрономия, космически изследвания и технологии” са гл. асистент д?р Лъчезар Христов Филчев от Институт за космически изследвания и технологии и асистент Светла Валентинова Цветкова от Институт по астрономия с НАО.

В категорията „Нанонауки, нови материали и технологии” БАН награждава гл. ас. д?р Боян Тонев Торосов от Институт по физика на твърдото тяло и докторант Анна Стойчева Кръстева от Институт по електроника.

Пълният списък с наградените учени в още 6 категории е публикуван на сайта на БАН.

Коментар