Спряха финансирането на Фонд научни изследвания

Министърът на образованието и науката Антония Клисарова обяви днес, че спира временно финансирането на Фонда за научни изследвания

Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова обяви днес, че спира временно финансирането на Фонд научни изследвания

Правителството преустановява временно финансирането на Фонд научни изследвания (ФМИ), стана ясно днес от изявление на министъра на образованието и науката Анелия Клисарова.

Проверките досега от няколко инстанции, вкл. Главния инспекторат и звеното за вътрешен одит в министерството, са установили изключително много нарушения във фонда. Предстои също проверка от Агенцията за държавна и финансова инспекция и докато тя не приключи, ФНИ няма да получава финансиране.

Изпълнителният съвет и управителят на фонда трябва да подготвят необходимите вътрешни правила и регламенти, за да гарантират, че средствата няма да бъдат разходвани нецелесъобразно и незаконосъобразно, посочи министър Клисарова. Вчера тя прие оставката на акад. Владимир Овчаров, досегашен директор на фонда, и обяви, че поиска оставката и на Изпълнителния съвет.

ФНИ е юридическо лице, което е на бюджетна издръжка на МОН. Целта му е да подкрепя и насърчава научните изследвания във всички области в нашата страна. Въпреки направените препоръки след проверките от миналата година, до момента ръководството на фонда не е взело никакви мерки, заяви Клисарова.

Така например, не се прилагат еднакво критериите за подбор и класиране на проектите. Установено е класиране на проекти, които не отговарят на обявените приоритетни области, присъствие на хора без необходимата квалификация в научните колективи на дадени проекти, липса на правила за работа на комисиите и на Изпълнителния съвет.

Проверките установяват също липса на прозрачност при вземане на решенията за финансирането на проектите, допускане до финансиране на търговски дружества, които не са научни организации и нямат дейност научни изследвания, както и допускане за участие в класирането на проекти, подадени извън срока на събирането на тези проекти. Допускат се освен това проекти с наложени поправки, които преди това са били върнати. Това са само част от констатациите, посочи министър Клисарова.

Има сериозни съмнения, че при отпускане на средства от ФНИ не са били съблюдавани правилата за държавни помощи. Откакто съществува  (1 януари 2011 г.) досега, фондът не е уведомил Министерството на финансите за административните схеми за подпомагане, а те попадат в обхвата на така нареченото групово освобождаване, съгласно Регламент 800. „Това е много сериозно нарушение и за него бихме претърпели санкции”, каза министър Клисарова.

Във фонда липсват вътрешни схеми и правила, които да гарантират законосъобразното разходване на средствата. Ето защо през юни Министерство на финансите препоръча преустановяване на разходването на средства от фонда до завършване на проверките.

Същевременно, министърът увери, че „учените, които са положили огромен труд за направата на тези проекти, всички, които ясно и регламентирано са си представили проектите в срок, че те няма да останат нефинансирани”.

„Временно преустановяваме финансирането до завършването на проверката и до изработването на правила за изразходването на средствата целесъобразно и законосъобразно”, уточни Клисарова.

Коментари по темата: „Спряха финансирането на Фонд научни изследвания”

добавете коментар...

  1. Потребител

    …”временно са ги спряли”……, а защо се радва министърът на образованието и науката Анелия Клисарова.

Коментар