MyCompetence ще променя пазара на труда в България

В реализирането на проекта се включиха десетки браншови и регионални организации на работодателите, стотици  мениджъри и специалисти

В реализирането на проекта се включиха десетки браншови и регионални организации на работодателите, стотици мениджъри и специалисти

Днес бе даден официален старт на Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила. MyCompetence, разработена от БСК с европейски средства, ще подпомага подбора и развитието на човешките ресурси, както и прогнозирането на нуждите на пазара на труда от работна сила с определена квалификация, умения и компетенции.

„Информационната система за оценка на компетенциите е полезен инструмент за създаване на политики и за доближаване на потребностите на икономиката и резултатите от образованието”, каза вицепремиерът Даниела Бобева в присъствието на представители на бизнеса, университетите и държавната администрация. Тя получи и първата златна карта за достъп до MyCompetence.

С официалния старт на MyCompetence днес беше открит и двудневен международен форум, посветен на системата и възможностите за бъдещо й развитие. MyCompetence е иновативен и уникален за България онлайн продукт, който дава възможност на бизнеса, работещите, безработните, студентите и учениците, както и на университетите и професионалните училища да сравняват и уеднаквяват стандартите си за знания, умения и компетенции, свързани с упражняване на различни професии и длъжности.

Системата е онлайн базирана и вече е достъпна за потребителите на адрес www.mycompetence.bg. Работодателите изцяло могат да ползват системата при въвеждане на компетентностния подход при управлението на човешките ресурси. Системата дава възможност да бъде измерен и развиван потенциалът на хората.

MyCompetence е иновативен и уникален за България онлайн продукт, който дава възможност на бизнеса, работещите, безработните, студентите и учениците, както и на университетите и професионалните училища да сравняват и уеднаквяват стандартите си за знания, умения и компетенции

MyCompetence е уникален за България онлайн продукт, който дава възможност на бизнеса, работещите, безработните, студентите и учениците, както и на университетите и професионалните училища да сравняват и уеднаквяват стандартите си за знания, умения и компетенции

Работещи и търсещи работа ще намерят в MyCompetence модел, по който да се ориентират дали демонстрират онези поведения, които според секторния стандарт водят до успешно представяне. Системата им помага не само да установят дефицитите в своите знания и компетенции, но и да се справят с тях, като им посочва пътища и им предлага инструменти за развитие на компетенциите.

MyCompetence дава възможност на образователните институции – средни и висши училища, академични институции, центрове за професионално обучение да бъдат гъвкави и да организират подготовката на кадрите спрямо потребностите на икономиката и бизнеса. За това има два пътя: държавните образователни изисквания могат да бъдат изготвяни на базата на професионалните стандарти, разработени въз основа изискванията на бизнеса, а учебните програми могат да се актуализират периодично спрямо потребностите на реалната икономика. Системата може да предостави атрактивни подходи за оценяването на придобитите знания, умения и компетенции според разработените в нея професионални стандарти.

Ползвайки MyCompetence, студенти и ученици могат да се ориентират за очакванията и изискванията на работодателите към отделните професии и спрямо тях да изберат най-подходящото за себе си учебно заведение. Системата дава възможност за тестване знанията и компетенциите на входа и на изхода от обучението. MyCompetence предлага един вид външно оценяване спрямо изискванията на практиката, което няма връзка с оценките, получени в училище или в университета.

На базата на MyCompetence, институциите на пазара на труда могат да прогнозират потребностите от нови умения и квалификации и да вземат адекватни решения, свързани с политиките на пазара на труда. Системата постоянно натрупва информация, опит и практики относно най-добрите подходи в областта на внедряването на компетентностния подход в управлението на персонала и дава възможност за осъществяване на адекватни политики на базата на анализа на данните.

MyCompetence включва професионални стандарти (компетентностни модели) за 400 ключови длъжности. До края на 2013 г. ще бъдат разработени модели на още 200 длъжности. Професионалните стандарти в системата се разработват в съответствие с потребностите на българския и европейския пазар на труда, в интеграция с ESCO – Европейска таксономия на професии, компетенции и квалификации, с  което се осигурява  общ стандарт и преносимост  в уменията.

Налични са също каталог на компетенциите в 20 икономически сектора, електронна платформа за разработване на фирмени компетентностни модели, електронна платформа с 25 инструмента за онлайн оценка на компетенциите, платформа за електронно обучение (25 курса в областта на мениджмънта, управление на бизнес процеси, управление на качеството, безопасност на труда, дигитални компетенции), каталог с ресурси за развитие и икономически показатели за състоянието на секторите, в т.ч. за работната сила в тях.

До момента в рамките на тестовия период на MyCompetence 42 предприятия  са разработили профили на ключови длъжности чрез използване на възможностите на системата за оценка на компетенциите.

MyCompetence се реализира в рамките на мащабен проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС и в партньорство с национално представителните синдикати – КНСБ и КТ „Подкрепа”. Целта на проекта е създаване на условия за повишаване на гъвкавостта и ефективността на работната сила, както и за преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда в България.

Коментари по темата: „MyCompetence ще променя пазара на труда в България”

добавете коментар...

  1. лапа лупа

    аман от консултанти и техните производни… лапа лупа

  2. Deyan

    Този велик проект е глътнал 6 578 800 лв и е бил разработван в продължение на 6 години !

    http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=27055

Коментар