ЕК стартира план „Отваряне на образованието”

Андрула Василиу смята, че младежите трябва да умеят сами да създават софтуерни приложения

Андрула Василиу смята, че младежите трябва да умеят сами да създават софтуерни приложения

Европейската комисия стартира инициатива „Отваряне на образованието“ с цел насърчаване на иновациите и цифровите умения в училищата и университетите.

Над 60 % от деветгодишните деца в ЕС учат в училища, които все още не разполагат с цифрово оборудване. Същевременно, до 2020 г. цифровите умения вече ще бъдат необходими за 90% от работните места. За да спомогне за началото на инициативата, Комисията откри нов уебсайт Oтворено образование Европа, на който учащите се и образователните професионалисти и институции ще могат да ползват заедно образователни ресурси със свободен достъп.

Между 50% и 80% от учащите в ЕС не използват никога цифрови учебници, софтуер за упражнения, предавания/подкастове (цифрови аудиовизуални формати, разпространявани по интернет), симулации или образователни игри. Повечето учители в началното и средното образование не считат себе си за „цифрово вещи“ или за способни да преподават ефективно „цифрови“ умения, като 70 % от тях биха желали да са по-обучени по отношение на използването на ИКТ.

Най-голям шанс за достъп до интернет в училище имат учениците в Латвия, Литва и Чешката република (над 90 %), което е два пъти повече, отколкото в Гърция и Хърватия (около 45 %), сочат проучвания.

Висшето образование е също така изправено пред „цифровото предизвикателство“. Предвид очакваното значително нарастване на броя на студентите в ЕС през следващото десетилетие, университетите трябва да адаптират традиционните методи на преподаване и да предлагат комбинация от присъствени и онлайн учебни часове. Масовите отворени онлайн курсове (МООК), например, дават достъп до образование навсякъде, по всяко време и посредством всяко устройство. Много университети обаче не са готови за тази промяна.

„Отваряне на образованието“ е съвместна инициатива, ръководена от Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, и Нели Крус, заместник-председател на Комисията, отговарящa за Програмата в областта на цифровите технологии. Тя е насочена към три основни области:

  • Създаване на възможности за иновации от страна на организациите, преподавателите и учащите се.
  • Засилено използване на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), като се гарантира, че учебните материали, изготвени с публично финансиране, са достъпни за всички.
  • Подобряване на материалната база и свързаността на училищата от гледна точка на ИКТ.

Образователната среда се променя радикално, както в училището, така и в университета, а и след това. Отвореното, основано на технологии образование скоро ще бъде задължително, а не само препоръчително за всички възрасти, посочва Комисията.

Не е достатъчно да се разбира как се използва някое приложение или програма. Младежите трябва да могат сами да създават свои програми, заяви комисар Василиу.

„Моята мечта е цифровизацията на всяка класна стая до 2020 г. Образованието трябва да бъде свързано с реалния живот. То не може да бъде паралелна вселена. Младите хора искат да използват цифровите технологии във всички области на живота. Те се нуждаят от цифрови умения, за да си намерят работа. Всички наши училища и университети, а не само някои от тях, трябва да отразяват тази реалност”, добави Нели Крус.

Инициативите, свързани с „Отваряне на образованието“, ще бъдат финансирани с подкрепата на Eразъм+ (новата програма на ЕС за образованието, обучението, младежта и спорта), Хoризонт 2020 (новата програма за научни изследвания и иновации) и структурните фондове на ЕС.

Например, Еразъм+ ще предлага финансиране на доставчиците на образователни услуги, за да се гарантира, че бизнес моделите са адаптирани към технологичните промени, а на преподавателите се оказва подкрепа за тяхното развитие чрез открити онлайн курсове. Всички образователни материали, получили подкрепа по „Еразъм+“, ще бъдат с безплатен достъп за обществеността с отворени лицензи.

Коментар