Цените на интернет в ЕС варират до 14 пъти

В офертите за стационарен широколентов достъп със скорост 12-30 мегабита в секунда разликите в цените между отделните държави в ЕС достигат до 400%

В офертите за стационарен широколентов достъп със скорост 12-30 мегабита в секунда разликите в цените между отделните държави в ЕС достигат до 400%

Скоростта и възможностите за избор на широколентов достъп са въпрос на географска лотария за 400-те милиона потребители на интернет в Европа, сочат данните от четири проучвания, които публикува днес Европейският съюз.

На пазарите на широколентов достъп до интернет няма единен модел, който да е общ и съгласуван за целия ЕС. Потребителите освен това са объркани от предоставяната от операторите разнопосочна информация, което ограничава възможността да изберат най-изгодната оферта.

Дори след като се отчете покупателната способност, в отделните държави членки цените на най-разпространения широколентов достъп се различават до четири пъти. 66% от хората не знаят каква е скоростта на интернет, за която са абонирани. Потребителите получават средно само 75% от скоростта на широколентовия достъп, за който са абонирани, са други изводи от проучването.

Реформите в сектора на далекосъобщенията, проведени от Европейския съюз на няколко вълни, помогнаха за промяната в начина на предоставяне на тези услуги. При все това секторът като цяло все още функционира като съвкупност от 28 национални пазари. Както потребителите, така и операторите се сблъскват с различия в цените и правилата.

Следващата седмица в Европейския парламент ще се гласува предложението на Комисията, насочено към изграждането на един „Свързан континент”, благодарение на което тези проблеми ще намерят своето решение и ще бъдат осигурени по-голяма прозрачност, повече права и по-качествени услуги за потребителите, обещава Европейската комисия.

„Единен пазар на интернет все още не съществува и това трябва да се промени. Няма никаква основателна причина за еднакъв достъп до интернет в Европа един потребител да плаща четири пъти повече от друг”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

Публикуваното днес проучване показва, че в офертите в категорията стационарен широколентов достъп със скорост 12-30 мегабита в секунда – за която са абонирани голяма част от европейците – разликите в цените между отделните държави в ЕС достигат до 400%. Цените започват от 10-46 евро на месец – в зависимост от това, къде живее потребителят – и достигат до 140 евро на месец.

Източник: Европейска комисия - проучване на консултантската фирма Van Dijk (цените се отнасят за януари 2013 г., представени са в евро/месец, вкл. ДДС, и са коригирани според паритета на покупателната способност)

Източник: Европейска комисия – проучване на консултантската фирма Van Dijk (цените се отнасят за януари 2013 г., представени са в евро/месец, вкл. ДДС, и са коригирани според паритета на покупателната способност)

В цените се наблюдават големи контрасти: според рекламите широколентовият интернет е най-евтин в Литва, Румъния и Латвия, където цените започват съответно от 10, 30, 11,20 и 14,60 евро. В някои държави най-ниската оферта може да достигне 46,20 евро (Кипър), не е много по-добро положението и в Испания (38,70 евро) и Ирландия (31,40 евро). В най-голям диапазон варират цените в Полша (20-140 евро) и Хърватия (30-121 евро).

Някои разлики между отделните пазари могат да се обяснят с различия в съответните разходи и доходи. Голяма част от тях обаче се дължи на продължаващата разпокъсаност на пазара. Очаква се „Свързан континент” да спомогне тези разлики в цените да бъдат преодолени.

Знаете ли какво получавате, когато плащате за широколентов достъп до интернет? Проучване на @SamKnows обобщава резултатите от над 7 милиарда измервания на скоростта на интернет, извършени в домовете на около 10 000 доброволци. Резултатите сочат, че има случаи, когато действителната скорост на изтегляне на данни е едва 64% от рекламираната. При кабелна връзка се достигат 89,5% от рекламираната скорост, при оптичен кабел (FTTx) – 82,7%, а при меден кабел (xDSL) – 63,8%.

„Въпреки че мрежите се усъвършенстват, разликата между рекламираната и действителната скорост е все още на равнището от 2012 г. Това потвърждава необходимостта да се укрепят и да се хармонизират правата на потребителите, както се предлага в нашия пакет Свързан континент”, коментира ситуацията Нели Крус.

Предложението за реформи „Свързан континент” предвижда нови права за потребителите, като например правото договорите да са написани разбираемо и да съдържат повече информация за сравнение. По-конкретно, операторите ще бъдат задължени да предоставят точна информация за действителната скорост на преноса на данни.

Потребителите ще разполагат с по-широки права относно смяната на доставчика или договора, с правото да се оттеглят от договора, ако обещаната скорост не отговаря на реалната, както и с правото след смяна на доставчика на интернет електронната им поща да се препраща на нов адрес.

Проучването на @SamKnows ще продължи до края на 2014 г. и е планирано още едно годишно измерване. Европейските потребители могат да измерят скоростта на своя интернет, като се присъединят към общност от доброволци от 28-те държави — членки на ЕС, както и от Исландия и Норвегия.

На избрани потребители ще бъде изпратено малко устройство, което да включат към своя домашен модем или маршрутизатор. Устройството ще извърши поредица от автоматични тестове, когато линията не се използва, и ще установи скоростта и качеството на тяхната широколентова връзка.

Коментари по темата: „Цените на интернет в ЕС варират до 14 пъти”

добавете коментар...

 1. Пешомир

  Всичко това идва от алчните мобилни оператори вампири.

 2. Йордан

  Аз пък плащам 5 евро на месец 🙂

 3. :o)

  Истината е една.
  Не само цените на интернета варират 14 пъти, а и заплатите в отделните страни варират до 140 пъти 🙂

Коментар