Жените доближават мъжете по заплащане

„За нас, европейците, равенството между половете не е опция, не е екстра, то е задължително”, казва Вивиан Рединг

„За нас, европейците, равенството между половете не е опция, не е екстра, то е задължително”, казва Вивиан Рединг

Действията на Европейската комисия за постигане на равенство между жените и мъжете по отношение на заетост, заплащане и участие в управлението дават резултат. Налице е конкретен напредък в различните области, сочи годишният доклад на Комисията относно основните права.

„Равенството между половете не е далечна мечта, а все по-често реалност в Европа. Можем да се гордеем с това, което Европа е постигнала през последните години”, коментира резултатите Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по въпросите на правосъдието.

Разликите между половете са намалели значително през последните години. Увеличен е процентът на заетост на жените от 58% през 2002 г. на 63%. За това е спомогнало финансирането от страна на ЕС: през периода 2007-2013 г. приблизително 3,2 млрд. евро от структурните фондове са предоставени за инвестиции в детски заведения и за насърчаване участието на жените на трудовия пазар.

Разликата в заплащането е 16,4% на европейско равнище, но през март 2014 г. Комисията поде мащабна инициатива и препоръча на държавите членки да подобрят прозрачността на заплащането с цел преодоляване на разликите.

Налице е непрекъснато нарастване на броя на жените в управителните съвет. От 11% през 2010 г. делът на жените достигна 17,8% през 2014 г., като темпът на нарастване е 4 пъти по-висок, отколкото в периода 2003-2010 г. Съгласно директива на Комисията, от 2020 г. нататък сред директорите без изпълнителни функции 40% трябва да бъдат жени.

През 2013 г. ЕС предприе действия за защита на жените и момичетата от насилие, основано на пола, чрез законодателни актове, практически мерки, свързани с правата на жертвите, и всеобхватен пакет от мерки срещу гениталното осакатяване на жени. ЕС също така съфинансира 14 национални правителствени кампании срещу насилието, основано на пола (с 3,7 млн. евро), както и проекти, осъществявани от неправителствени организации (с 11,4 млн. евро)

От 2007 г. насам нарасна значително и делът на децата, грижите за които се осигуряват от официални детски заведения – от 26% през 2007 г. на 30% през 2011 г. за децата под три години и от 81% на 86% за децата между три години и задължителната училищна възраст.

Налице са обаче и предизвикателства: при настоящите темпове на напредък ще са необходими почти 30 години за достигането на целта на ЕС за 75% заетост сред жените, 70 години за постигане на равно заплащане и 20 години за равно представителство на мъжете и жените в националните парламенти (поне 40% за всеки пол).

Въпреки че 60% от завършилите висше образование са жени, тяхното заплащане на час е все още с 16% по-ниско от това на мъжете. Освен това вероятността те да работят на непълно работно време и да прекъснат професионалната си дейност, за да се грижат за други, е по-голяма. В резултат на това разликата в пенсиите е 39%. Вдовиците и самотните родители – главно майки – са особено уязвима група.

Макар заетостта сред жените да нараства, тя все още се задържа на 63%, докато при мъжете тя е 75%. Това се дължи главно на икономическата криза, която води до влошаване на заетостта при мъжете.

Жените продължават да са тези, които поемат бремето на неплатената работа в домакинството и в семейството. Жените отделят средно 26 часа седмично за грижи и домакинство в сравнение с 9 часа при мъжете.

Все още вероятността жени да заемат ръководни длъжности е по-малка в сравнение с мъжете. На тях се падат средно 17,8% от членовете на управителните съвети на най-големите котирани на борсата дружества, 2,8% от главните изпълнителни директори, 27% от висшите правителствени постове и 27% от членовете на националните парламенти.

Резултатите от първото в целия ЕС проучване относно насилието срещу жените, проведено от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), разкриват въз основа на интервюираните 42 000 жени, че всяка трета жена (33%) е била жертва на физическо и/или сексуално насилие от 15-годишна възраст.

Коментар